Aktualności

10.05.2015

Konferencja - Ochrona Lotnictwa Cywilnego, a system prawny

Konferencja - Ochrona Lotnictwa Cywilnego, a system prawny
W dniach 26-27 marca 2015r. w Ustroniu odbyła się konferencja pod nazwą „Ochrona Lotnictwa Cywilnego, a system prawny”. Organizatorem konferencji był Pion Bezpieczeństwa Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, a  celem konferencji była wymiana poglądów oraz doświadczeń w zakresie realizacji wymogów dotyczących ochrony lotnictwa cywilnego.

Spotkanie zgromadziło kilkudziesięciu przedstawicieli komórek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ochronę portów lotniczych z całej Polski (w tym Portu Lotniczego Łódź), a także przedstawicieli Straży Granicznej. Szczególnym zaszczytem było gościć na konferencji przedstawicieli Urzędu Lotnictwa Cywilnego, którzy jako jednostka merytorycznie odpowiedzialna za prawny system lotniczy w Polsce, mogli odnieść się do zadawanych pytań przez uczestników i wyjaśnić wszelkie wątpliwości związane z interpretacją przepisów w tym zakresie. Jednym z głównych tematów konferencji było przedstawienie nowych wyzwań stawianych Zarządzającym portami lotniczymi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom korzystającym z usług portów lotniczych. Dużo uwagi poświęcono także zagadnieniom takim jak kontrola bezpieczeństwa pasażerów oraz ich bagażu kabinowego, a także kwestii współpracy Zarządzającego lotniskami z Strażą Graniczną. Ważnym aspektem spotkania była także próba ujednolicenia zadań wykonywanych przez Zarządzających takich jak kontrola zaopatrzenia portu lotniczego czy też kontrola dostępu.
 
Przedstawiciel Portu Lotniczego Łódź, Pan Robert Szymborski poruszył temat uchybień, a także powszechnych problemów związanych z realizacja wewnętrznej kontroli zgodności. Poddany dyskusji został temat dotyczący realizacji tych czynności przez zarządzającego lotniskiem, który jest jednocześnie zarejestrowanym agentem. Przedstawicie Urzędu Lotnictwa Cywilnego jednogłośnie stwierdzili, iż w takiej sytuacji możliwa jest jednoczesna kontrola środków ochrony dla obu podmiotów w jednej lokalizacji. Kolejny poruszony temat dotyczył nadzoru Straży Granicznej nad wykonywaną kontrolą bezpieczeństwa w Porcie Lotniczym. Dyskutowano na temat sposobu i realizacji nadzoru prowadzonego przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Udowodniono, iż nie zawsze „naruszenie przepisów” stwierdzone przez funkcjonariusza kwalifikuje się do formułowania takiej uwagi. Jednogłośnie uznano z aprobatą Urzędu Lotnictwa Cywilnego by realizować częste spotkania Zarządzającego ze Strażą Graniczną, celem wyjaśniania bieżących wątpliwości. Ponadto wskazano, że nadzór winien być prowadzony w sposób umożliwiający niezwłoczne reagowanie i korygowanie powstałych zdarzeń. Na zakończenie prezentacji poruszono kwestię możliwej współpracy portów lotniczych w zakresie przeprowadzania wewnętrznej kontroli zgodności. Zarekomendowano wymianę wewnętrznych audytorów kontroli jakości między portami. Stwierdzono, iż wzajemna wymiana zaprocentuje obiektywną oceną systemu ochrony lotnictwa cywilnego a także wpłynie korzystnie na ochronę lotnictwa cywilnego.
 
Każdy z prelegentów wywołał żywą dyskusję na poruszane tematy, do których za każdym razem odnosili się Przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Konferencja ta dała okazję do wyrażenia przez uczestników zdania na temat trudności w spełnieniu wymogów przez Zarządzającego w praktyce oraz dyskusji na temat niejasności przepisów. Dyskusja wykazała potrzebę kontynuowania przez Urząd Lotnictwa Cywilnego działań zmierzających do wyjaśniania i precyzowania zapisów prawa tak, aby nie budziły one żadnych wątpliwości, a osoby odpowiedzialne za ochronę lotnictwa cywilnego, realizowali wymogi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 
Warto zaznaczyć, że spotkania tego typu maja głęboki sens i dają okazję do wymiany doświadczeń osób bezpośrednio odpowiedzialnych za przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych w Polsce. Organizatorzy niniejszej konferencji wyrazili nadzieję na kontynuację tego typu spotkań przez pozostałe porty lotnicze w przyszłości. Konferencja ta była już drugą organizowaną przez Pion Bezpieczeństwa Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, choć tym razem okazała się największą konferencją poświęconą zagadnieniom ochrony w branży lotniczej jaka odbyła się do tej pory w Polsce.
powrót
  •