Oferty pracy

Informujemy, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) składane przez Państwa dokumenty aplikacyjne celem podjęcia pracy będą przyjmowane wyłącznie w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie o wolnym miejscu pracy.

 
 
 
​​
UWAGA!! STAŻ
​​
 
Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość ubiegania się o odbycie praktyk zawodowych, studenckich lub absolwenckich w Porcie Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. Kandydat ubiegający się o odbycie praktyki powinien dostarczyć wypełniony Formularz aplikacyjny wraz z listem motywacyjnym za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. , ul. Gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź z dopiskiem "Praktyki" lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@airport.lodz.pl z dopiskiem w tytule maila "Praktyki"

Dokumenty aplikacje składane celem odbycia praktyk przyjmowane są zarówno w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie, jak również w ogólnym naborze. Przyjęcie formularza aplikacyjnego nie jest jednoznaczne z przyjęciem na praktyki.


Warunkiem niezbędnym do zakwalifikowania się na praktyki jest nauka / studia na kierunku związanym z zakresem i profilem działalności komórki organizacyjnej, w której kandydat ubiega się o praktykę. Po wstępnej kwalifikacji kandydat będzie zobowiązany:
  • przedłożyć zaświadczenie z uczelni informujące o kierunku oraz roku studiów,
  • przedłożyć kopię ubezpieczenia NNW na okres odbywania praktyki,
  • przedłożyć zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniach zdrowotnych do odbycia praktyki,
  • przedłożyć skierowanie z uczelni lub rekomendację rektora, dziekana lub promotora pracy dyplomowej, magisterskiej lub doktorskiej,

Praktyki zawodowe, studenckie oraz absolwenckie są nieodpłatne.

Praktyki zawodowe oraz studenckie odbywają się na podstawie porozumienia o realizację praktyki zawartego pomiędzy Portem Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. a uczelnią / szkołą, w której pobiera naukę kandydat.

Praktyki absolwenckie odbywają się na podstawie porozumienia pomiędzy Portem Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. a Kandydatem zgodnie z Ustawą z dnia 17 lipca 2009 roku o praktykach absolwenckich.