Moje lotnisko

Tymczasowa Przeszkoda Lotnicza

Uzgadnianie lokalizacji tymczasowych przeszkód lotniczych (dźwigów stacjonarnych, dźwigów/żurawi samochodowych, żurawi wieżowych, pomp do betonu itp.)

Ustawą z dnia 14 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r., poz. 235) wprowadzone zostały przepisy zobowiązujące do uzgadniania z Zarządzającym Lotniskiem Łódź im. Władysława Reymonta lokalizacji tymczasowych przeszkód lotniczych (dźwigów, żurawi, pomp itp.) przekraczających wysokość wyznaczoną przez powierzchnie ograniczające przeszkody w rejonie Lotniska Łódź

Zgodnie z art. 87 ust. 4 Prawa lotniczego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183 z późn. zm.) wszystkie obiekty stałe, tymczasowe oraz ruchome stanowiące przeszkody lotnicze (tzn. przewyższające powierzchnie ograniczające przeszkody wyznaczone dla lotniska Łódź), powinny być przed ich posadowieniem uzgodnione przez Zarządzającego Lotniskiem  Łódź im. Władysława Reymonta i Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.

Wniosek  o uzgodnienie posadowienia przeszkody lotniczej wraz  z mapą  z zaznaczeniem lokalizacji tej przeszkody należy składać jednocześnie do Zarządzającego lotniskiem na adres:

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
Ul. Gen. S. Maczka 35
94-328 Łódź

oraz odrębny wniosek (do pobrania ze strony PAŻP) należy złożyć w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zapewniającej służbę ruchu lotniczego dla lotnisku Łódź im. Władysława Reymonta na adres:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa

Wniosek kierowany do Zarządzającego Lotniskiem  Łódź im. Władysława Reymonta jest do pobrania ze strony internetowej Portu Lotniczego Łódź w formacie PDF, prawidłowe wypełnienie wszystkich pól formularza jest niezbędne do terminowego rozpatrzenia wniosku.

Wniosek wraz z mapą należy złożyć w formie papierowej z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. W przypadku, gdy rozpatrzenie wniosku będzie wymagało dodatkowych informacji, zgłaszający zostanie poinformowany o konieczności uzupełnienia złożonego wniosku.

Uzgodnienie będzie wydane w formie papierowej.

Po uzyskaniu opinii od Zarządzającego Lotniskiem i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej należy poinformować Urząd Lotnictwa Cywilnego  zgodnie z wytycznymi znajdującymi się na stronie: ULC
Zgłaszający dodatkowo informuje o powyższym fakcie Zarządzającego Lotniskiem  Łódź im. Władysława Reymonta, przesyłając kserokopię/skan korespondencji na adres e-mail: przeszkody@airport.lodz.pl

Wnioski:
Wniosek do Portu Lotniczego Łódź WNIOSEK,
Wniosek do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej WNIOSEK

Uwagi do danych wymaganych w pkt 3.5 oraz 3.6 wniosku:
Pomiar odległości należy przeprowadzić względem bliższego progu drogi startowej, przykład na poniższym rysunku.

Współrzędne progów drogi startowej:

THR 07L : 51°42'58.40''N  019°22'19.88''E

THR 25R : 51°43'25.21''N 019°24'22.75''E